Weeralarm code rood: CvB besluit en scenariokaart

Wat doet uw instelling wanneer het KNMI code rood heeft afgegeven? Laat u colleges, onderzoeken of tentamens gewoon door gaan? Raadt u mensen af naar uw instelling te komen? Of sluit u de instelling volledig? Iedere instelling zal bij een weeralarm keuzes moeten maken en het maken van deze keuzes kan soms lastig zijn. Daarom stelt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen via het Platform IV-HO een scenariokaart en CvB-besluit beschikbaar voor andere instellingen ter inspiratie in het kader van samen werken aan een veilige leer- en werkomgeving. Daarnaast stelt Inholland een protocol voor weeralarm code rood beschikbaar.

Alle drie de documenten zijn kosteloos op te vragen via het Platform IV-HO. Bent u werkzaam aan een hoger onderwijsinstelling en wilt u deze documenten ontvangen? Stuur dan een mail naar het secretariaat van het Platform IV-HO.

Workshop afwegingskader Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 is iedere (hoger) onderwijsinstelling verplicht een afwegingskader te hebben waarin staat hoe wordt gehandeld bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij studenten en medewerkers. In deze workshop, die op 17 december 2018 van 12:00-14:00 uur bij SURF in Utrecht plaats zal vinden, zal Paul Goosens van het programma IV-HO een afwegingskader presenteren dat in het hoger onderwijs gebruikt kan worden om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. In deze workshop wordt niet alleen stil gestaan bij het afwegingskader zelf, maar vooral ook hoe u dit afwegingskader op uw instelling kunt implementeren om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Uitnodigingsbrief Conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs – 6 juni 2018

Conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs – 6 juni – Academiegebouw Universiteit Utrecht

Beste collega,

In juni 2016, tijdens de grote internationale conferentie ‘Safe & Open’ hebben we als sector een fundament gelegd onder onze samenwerking op integraal veiligheidsgebied. Met de Rotterdamverklaring hebben veel instellingen uitgesproken dat ze in hun zorg voor een veilige leer- en werkomgeving in hogescholen en universiteiten het behoud van de kernwaarden van openheid en toegankelijkheid voorop stellen om onze onderwijs- en onderzoeksmissie waar te kunnen maken. Het was daarmee een roep om integraal veiligheidsbeleid op deze instellingen, waarbij risico’s en kansen bewust gewogen worden om de incident-regelreflex te mijden.

Sindsdien hebben we via het Programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) hard gewerkt aan praktische instrumenten en kennisdeling op integraal veiligheidsgebied. Nu, twee programmajaren later, ligt de vraag voor hoe nu verder?

Op basis van vele gesprekken met bestuurders van universiteiten en hogescholen hebben we een praktische visie op de toekomst van integrale veiligheid in het hoger onderwijs ontwikkeld. En is de wetenschappelijke Raad van Advies van het programma IV-HO gevraagd ons te adviseren. Eén van de belangrijkste aanbevelingen gaat over het groeiend besef dat onze docenten en wetenschappers meer steun verdienen wanneer zij op de persoon aangevallen worden vanwege hun bijdrage aan het maatschappelijk debat, terwijl dat juist in alle openheid gevoerd moet worden om polarisatie in onze samenleving het hoofd te bieden.

Graag nodigen wij u uit om in aanwezigheid van minister van Engelshoven (OCW), de voorzitters van de VH en VSNU en veel betrokken collega-bestuurders het vraagstuk van veiligheid en openheid te bespreken en onze intensievere samenwerking te bekrachtigen tijdens deze conferentie die in samenwerking met de Universiteit Utrecht is georganiseerd. Het motto hierbij is meer dan ooit actueel: Safe & Open!

Inschrijven is mogelijk via deze link

 

Thom de Graaf, Voorzitter VH

Pieter Duisenberg, Voorzitter VSNU

Ron Bormans, Voorzitter stuurgroep IV-HO

Aankondiging conferentie Safe & Open op 6 juni

Save the date – 6 juni – conferentie Safe & Open.

Het hoger onderwijs staat bloot aan een constante stroom van oproepen om meer aandacht aan de verschillende vormen van veiligheid te besteden.

Hoe maken bestuurders en professionals de afweging tussen openheid en veiligheid in het scheppen van een veilige leer- en werkomgeving voor studenten, docenten, onderzoekers en staf?

Om de kernwaarden van openheid en toegankelijkheid te beschermen is een sectorbreed, realistisch en proportioneel veiligheidsbeleid nodig. Tijdens deze conferentie zal het Nederlandse hoger onderwijs hierover afspraken presenteren.

Het ochtenddeel van de conferentie zal worden besteed aan de bestuurlijke en strategische discussie over veiligheid op instellings-, regio- en landelijk niveau. ’s Middags kunt u met bestuurders en professionals van andere instellingen kennis, ervaring en ambities uitwisselen.

De conferentie Safe & Open wordt door het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs georganiseerd in samenwerking met de VH, VSNU en de UU en zal in Utrecht plaatsvinden. Nadere informatie omtrent het programma en exacte locatie ontvangt u op een later moment in de vorm van een uitnodiging.

Het programma IV-HO ziet ernaar uit u te verwelkomen op 6 juni in Utrecht!

Workshop ‘Crisis! Wat nu?’

Incidenten gebeuren nu eenmaal, ook in hoger onderwijsinstellingen. Meestal wordt een incident snel opgelost en gaat het leven op uw hogeschool of universiteit gewoon door, maar wanneer wordt een incident een crisis en hoe schaal je dan op? In hoeverre ben je hier als instelling op voorbereid? Om op deze en andere gerelateerde vragen antwoord te geven organiseert het programma IV-HO een workshop over crisismanagement te Utrecht. De workshop zal nog tweemaal gegeven worden, op 9 maart en op 23 maart.

Tijdens deze workshop neemt Michael Mehrow, Integraal Veiligheidsmanager aan Hogeschool Windesheim, u mee in wat crisismanagement precies is en hoe u een crisisorganisatie in uw instelling op kan zetten. U gaat hiermee actief aan de slag en aan het einde van de workshop heeft u een concreet handelingsperspectief.

Ben u geïnteresseerd en wil u zich graag aanmelden? Stuur dan een mail naar klaasjan.boon@surfnet.nl. Gezien het interactieve karakter van de workshop en de persoonlijke aandacht die daarbij belangrijk is, is er een maximum van 15 deelnemers per workshop.