Conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs

Op 6 juni 2018 vond de conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs in het academiegebouw van de Universiteit Utrecht waar bestuurders, veiligheidsadviseurs en andere experts bij elkaar kwamen om te spreken over het veilig en open maken en houden van het Nederlandse Hoger Onderwijs. Tijdens de conferentie is de volgende verklaring door de Vereniging Hogescholen, de VSNU en OCW uitgebracht.

Het programma van deze conferentie is terug te vinden in het programmaboekje.

Na een welkomstwoord door Anton Pijpers (voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht) en dagvoorzitter Ron Bormans (voorzitter stuurgroep IV-HO) verzorgde Maxim Februari een keynote over ‘is het veilig een mening te hebben?’ om daarna deel te nemen aan een forumgesprek met leden van de Raad van Advies van het programma IV-HO dat een advies heeft uitgebracht. Klik hier.

Daarna presenteerden de voorzitter van de Vereniging Hogescholen Thom de Graaf, de voorzitter van de VSNU en Directeur-generaal Marcelis Boereboom van het ministerie van OCW een intentieverklaring met afspraken om samen op te trekken voor integrale veiligheid in het hoger onderwijs ten behoeve van een open en veilig leer- en werkklimaat.

’s Middags volgde de presentatie van het per 1 januari 2019 verplichte afwegingskader Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de eerste editie van het Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs dat instellingen kunnen gebruiken om hun eigen risicoprofiel op te stellen. Daarna volgden diverse workshops. Meer informatie daar over vindt in het workshopoverzicht in het programmaboekje.

De inhoudelijke afsluiting vormde een privacy evenement, waarin door middel van een privacyveiling en een drietal uiteenlopende casussen duidelijk werd gemaakt dat privacy verweven is met allerlei aspecten van andere veiligheidsthema’s.

Marjolein Jansen vatte namens de Stuurgroep IV-HO de opbrengsten van de conferentie samen en blikte vooruit naar de toekomstige samenwerking.

Tijdens de conferentie Safe & Open is een notulist aanwezig geweest. Het officiële verslag van de conferentie kunt u hier vinden. Ook ScienceGuide en Profielen hebben geschreven over de conferentie Safe & Open.

Verklaring koepels & OCW: klik hier

Advies van de Adviesraad: klik hier

Dreigingsbeeld: klik hier

Verslag van de conferentie: klik hier

Bekijk de video over Integrale Veiligheid

Uitnodigingsbrief: klik hier

Programmaboekje: klik hier