Binnen het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) werken instellingen in het hoger onderwijs samen aan het verbeteren van de veiligheid. IV-HO biedt een platform voor professionals om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en instrumenten te ontwikkelen en te verzamelen voor een open en veilige leer- en werkomgeving.

Doel van het platform

Het platform ondersteunt hogescholen en universiteiten in het bieden van een open en veilige en integere leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers. Dit gebeurt sinds 2010 in verschillende fases. Na afsluiting van fase IV in 2018 is het toenmalige programma IV-HO dankzij de intentieverklaring van VH, VSNU en OCW omgevormd tot het huidige Platform IV-HO.

Visie

Hogeronderwijsinstellingen moeten bewuste keuzes maken in de omgang met risico’s zoals cybercrime, hacken, misbruik van persoonsgegevens, spionage, zorgwekkend gedrag van studenten of niet-integer gedrag van medewerkers of managers.

Een integrale aanpak van deze risico’s verkleint de kans op incidenten, vergroot het veiligheidsbewustzijn en vermindert de kosten. Door de vele risico’s in samenhang met elkaar te benaderen, ontstaat een overkoepelend beeld van de diverse veiligheidssituaties en wordt het volwassenheidsniveau van uw instelling inzichtelijk. Dit verbetert het beheersen en besturen van alle veiligheidsfuncties.

Uitgangspunten

 • Het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs:
  • biedt een platform voor peer learning dat is gericht op organisatieontwikkeling;
  • verzamelt en ontwikkelt instrumenten, zoals handreikingen, inzichten, stappenplannen, aanpakken en voorbeelden en stelt deze gratis beschikbaar;
  • bevordert zelfevaluatie en innovatie van bestaande materialen en methoden;
  • werkt samen met partners in de zorg- en veiligheidsketen.
 • 100% veiligheid bestaat niet. Het creëren van een open en veilige leer- en werkomgeving gaat daarom niet alleen over het afdekken van risico’s, maar ook over het overwogen nemen van risico’s.
 • Het bestuur van elke individuele instelling is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en de eventuele implementatie van de opbrengsten van het platform.

Lees meer