Het gebruik van geweld of de dreiging en bereidheid om geweld te gebruiken zijn risico’s die ook gelden voor hogescholen en universiteiten. Deze hogeronderwijsinstellingen kunnen echter bij deze risico’s een belangrijke preventieve rol spelen. Hiervoor is het belangrijk om bij zorgwekkend gedrag en radicalisering van studenten het signalerend vermogen van medewerkers te vergroten en hen te ondersteunen met een duidelijk handelingsperspectief. Instellingen doen dit vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van betrokkenen zelf, de directe omgeving van de instelling en de mensen die daarin studeren of werken.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema zorgwekkend gedrag en radicalisering

Instrumenten per processtap

Het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs biedt diverse handreikingen en informatie voor het omgaan met zorgwekkend gedrag en radicalisering, ongeacht ideologie.

Risicomanagement

Ketensamenwerking rond Zorgwekkend Gedrag in het hoger onderwijs

Beleid

Advies veiligheid van meningsvorming en Handreiking controversiële sprekers

Afwegingskader huiselijk geweld

Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen

Handreiking signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico’s

Organisatie

Procesgang omgaan met zorgwekkend gedrag en radicalisering

Bewustzijn

Verwijzingsindex radicalisering, extremisme & polarisatie

2 werelden, 2 werkelijkheden

Themadag nationale veiligheid en crisisbeheersing

Continuïteitsmanagement

Scenariokaart school shooting

Themadag nationale veiligheid en crisisbeheersing