De Escalatieladder proces zorgwekkend gedrag geeft schematisch weer hoe een instelling in het hoger onderwijs kan omgaan met verschillende vormen van zorgwekkend gedrag.

Van signaleren tot en met delen

De escalatieladder werkt verschillende processtappen uit, van het signaleren van vermoedens tot en met het zorgvuldig delen van signalen, zowel intern als met derden.

Om het proces bij een vermoeden van radicalisering zorgvuldig te laten verlopen, neemt één persoon binnen de instelling (bijvoorbeeld de veiligheidsfunctionaris) contact op met de onderwijsinspectie, politie of gemeente.

De procesgang houdt rekening met de zorgplicht van instellingen bij het borgen van de veiligheid van betrokken studenten, andere studenten en medewerkers. Als onderwijsinstelling geeft u hiermee invulling aan uw maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Deskundigheidsbevordering

Naast de escalatieladder heeft het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs ook het programma Deskundigheidbevordering zorgwekkend gedrag ontwikkeld.