In gesprek over Integrale Veiligheid

Met de uitbreiding van de bevoegdheden van medezeggenschapsraden zoals het instemmingsrecht op de begroting, nemen de verantwoordelijkheden van MR-leden ook toe. Op het veelzijdige terrein van een veilige leer- en werkomgeving hebben medezeggenschapsraden hierdoor meer inspraak, bijvoorbeeld op de manier waarop de instelling omgaat met de verschillende soorten risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van sociale veiligheid, en de proportionaliteit en effectiviteit van het gevoerde beleid. Door in gesprek te gaan over deze integrale aanpak binnen hun organisatie kunnen medezeggenschappers een belangrijke bijdrage leveren.

E-learning Medezeggenschap & Integrale Veiligheid

Om medezeggenschappers te professionaliseren op het gebied van veiligheidsrisicomanagement heeft het platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) in samenwerking met hoger onderwijsinstellingen en de studentvakbonden SOM, LSVB, LOF en ISO, de e-learning Medezeggenschap & Integrale Veiligheid ontwikkeld. Deze e-learning is bedoeld voor zowel studenten als medewerkers van hoger onderwijsinstellingen die zitting hebben in de medezeggenschapsraad, of dat nu op faculteits-  of instellingsniveau is. De e-learning is uiteraard gratis te volgen en kan door onderwijsinstellingen zelf worden aangepast.

START HIER DE E-LEARNING MEDEZEGGENSCHAP & INTEGRALE VEILIGHEID

Als medezeggenschapper leer je in deze training:

  • Wat is integrale veiligheid en welke thema’s spelen er in het hoger onderwijs?
  • Wat is jouw rol bij het gesprek over (integrale) veiligheid binnen je onderwijsinstelling?
  • Welke handvatten zijn er om de juiste vragen te formuleren over integrale veiligheid?

Opbouw e-learning

De e-learning bestaat uit drie praktijkgerichte modules, waarin steeds aan de hand van een verhaallijn thema’s rondom integrale veiligheid behandeld worden. In de bijbehorende video’s is te zien hoe een medezeggenschapsraad met deze thema’s kan omgaan en welke dingen daarbij juist wel of juist niet bij de taken van de MZ-raad horen.

Tot slot is er een verdiepende module, waarin relevante theorie wordt aangeboden. De e-learning duurt in totaal ongeveer 80 minuten en kan in eigen tempo doorlopen worden.

Lancering op de Dag van de Medezeggenschap

Op donderdag 13 juni 2019 vond op de Hogeschool Utrecht de Dag van de Medezeggenschap plaats, georganiseerd door VSNU, VH, LSVb, LOVUM, VMH en het ISO.

Het platform IV-HO gaf die dag een workshop over medezeggenschap en integrale veiligheid en presenteerde de E-learning.